De invloed van Verborgen Bestuurders

Met Verborgen Bestuurders duiden we op een verschijnsel, waar in de praktijk weinig mee wordt gedaan. Het lijkt zo ongrijpbaar en toch voelen velen wel degelijk de werking ervan. We doelen hier op het fenomeen van de impliciete  overtuigingen, regels, codes en ideeën, die in elke organisatie hun sturende doch verborgen ‘macht’ uitoefenen. Zij dragen ertoe bij dat je als manager, team of consultant de illusie kunt hebben invloed uit te oefenen, terwijl in werkelijkheid deze ‘invisible hand’ de stuurknuppel bedient. Dit levert niet zelden de teleurstellende constatering op, dat er mogelijk in de organisatie veel gewijzigd, maar in wezen niets echt iets veranderd is. Veel reorganisaties, fusies en vernieuwingsprocessen zoals de invoering van een leerklimaat blijken om die reden weerbarstiger en minder perspectiefrijk dan gedacht. Wij noemen deze verdekte invloeden om die reden de ‘verborgen bestuurders’ van een organisatie. (Voor de duidelijkheid: het gaat bij de ‘verborgen bestuurders’ dus niet om mensen, maar om de collectieve ideeën die hen impliciet aansturen.). Deze krachten komen tot uitdrukking in wat we de cultuurpatronen van het team en/of de organisatie noemen. Het is een ervaringsfeit in onze praktijk dat de verborgen bestuurders ‘ontmaskerd’ en geneutraliseerd dienen te worden, wanneer organisatievernieuwing verandering van denkkader vereist. Anders zullen zij hun (ongewenste) invloed op alle aspecten van het team of de organisatie blijven uitoefenen. Hier volgen de kenmerken:

Mijn ervaring is dat verborgen-bestuurder-patronen ontdekt, ontmaskerd en herbenoemd moeten worden, wil een ontwikkeling echt tot wasdom komen. Werkvormen kunnen zijn: organisatiecoaching, intervsie en/of een of meerdere Interventure-groepjes of de Werkplaats Verborgen Bestuurders

 

Spelen zulke zich herhalende patronen een rol in jouw organisatie, neem dan contact op om te verkennen welke maatwerk-aanpak passend kan zijn. 

Contact: E. driesoosterhof@hetnet.nl of M. 06 5430 4166