Verborgen Bestuurders

Met Verborgen Bestuurders duiden we op een verschijnsel, waar in de praktijk te weinig mee wordt gedaan. Het lijkt zo ongrijpbaar en toch voelen velen wel degelijk de werking ervan. We doelen hier op het fenomeen van de impliciete  overtuigingen, regels, codes en ideeën, die in elke organisatie hun sturende doch verborgen ‘macht’ uitoefenen. Zij dragen ertoe bij dat je als manager, team of consultant de illusie kunt hebben invloed uit te oefenen, terwijl in werkelijkheid deze ‘invisible hand’ de stuurknuppel bedient. Dit levert niet zelden de teleurstellende constatering op, dat er mogelijk in de organisatie veel gewijzigd, maar in wezen niets echt iets veranderd is. Veel reorganisaties, fusies en vernieuwingsprocessen blijken om die reden weerbarstiger en minder perspectiefrijk dan gedacht. Wij noemen deze verdekte invloeden om die reden ‘verborgen bestuurders’ en  voor de duidelijkheid: het gaat daarbij dus niet om mensen, maar om de collectieve ideeën die hen impliciet aansturen. Deze krachten komen tot uitdrukking in wat we de cultuurpatronen van teams en/of organisaties noemen. Het is een ervaringsfeit in onze praktijk dat de verborgen bestuurders ‘ontmaskerd’ en geneutraliseerd dienen te worden, wanneer organisatievernieuwing verandering van denkkader vereist. Anders zullen zij hun (ongewenste) invloed op alle aspecten van het team of de organisatie blijven uitoefenen. Maar tegelijkertijd, hoe verrassend is en perspectiefrijk is het dat onder de verborgen bestuurders positieve waarden verscholen zitten. Ze zijn weliswaar uit beeld geraakt, maar ze zijn er nog wel. Ze moeten alleen nog ontdekt worden. 

Werkvormen om die positieve waarden te herontdekken zijn: organisatiecoaching, intervsie, Interventure-groepjes of de Werkplaats Verborgen Bestuurders

Voor de kenmerken van Verborgen Bestuurder  lees hoofdstuk 3 en 9 uit ‘Leiderschap in Contact’. Zie ook mijn artikel in Coachlink Magazin: ‘Tegenslag of weerslag”

Spelen zulke zich herhalende patronen een rol in jouw organisatie en belemmeren ze de voortgang, neem dan contact op om te verkennen welke maatwerk-aanpak een oplossing biedt.